Đấu thầu

Gói thầu số 4: Xử lý móng trụ các đường dây 500kV, 220kV khu vực TTĐHCM

Thứ sáu, 8/12/2023 | 11:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa chống nóng tủ, hệ thống PCCC các trạm biến áp 220kV, 500kV và Xử lý móng cột, biển báo vượt sông của các đường dây 220kV, 500kV thuộc kế hoạch sửa chữa lớn 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Mã TBMT: IB2300355512

Nguồn vốn: Chi phí SCL2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 08/12/2023 09:04

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/12/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 32.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong