Đấu thầu

Gói thầu: Giám sát và rà soát ATTT cơ bản các ứng dụng theo địa chỉ IP công khai trên Internet của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát năm 2024

Thứ sáu, 8/12/2023 | 16:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Giám sát và rà soát ATTT cơ bản các ứng dụng theo địa chỉ IP công khai trên Internet của Công ty Thủy điện Huội Quảng -Bản Chát năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2300330087

Nguồn vốn: sản xuất kinh doanh năm 2024

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 08/12/2023 09:23

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/12/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 2.700.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong