Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho các Trạm biến áp 220kV Đông Hà và Trạm biến áp 220kV Lao Bảo

Thứ tư, 21/2/2024 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho các Trạm biến áp 220kV Đông Hà và Trạm biến áp 220kV Lao Bảo

Bên mời thầu: Truyền tải điện Quảng Trị

Mã TBMT: IB2400019174

Nguồn vốn: Chi phí Truyền tải điện

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/02/2024 15:04

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/03/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 150 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong