Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp Router 3G/4G cho Công ty Điện lực Ninh Thuận

Thứ năm, 25/5/2023 | 14:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cung cấp Router 3G/4G cho Công ty Điện lực Ninh Thuận

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

Mã TBMT: IB2300099556

Nguồn vốn: Vốn SXKD của Công ty Điện lực Ninh Thuận

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 25/05/2023 10:12

Thời điểm đóng/mở thầu: 02/06/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong