Đấu thầu

Gói thầu: Gói 1b - Mua sắm vật tư

Thứ năm, 25/5/2023 | 11:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Bổ sung vật tư lắp đặt xà giá, dây dẫn, cách điện, dao cách ly đơn pha, để huấn luyện thực hành trèo cao cho người lao động; Khắc phục sự cố HTĐĐ tại CD 54A ĐZ 376E6.3 ranh giới giữa ĐL Đại Từ và ĐLTP Phổ Yên; tại CD 43 ĐZ 375E6.17 ranh giới giữa ĐLTP Sông Công và ĐL Phú Bình; tại CD 44 ĐZ 371E6.5 ranh giới giữa ĐLTP Thái Nguyên và ĐLTP Sông Công

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300102971

Nguồn vốn: Vốn SXKD

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 25/05/2023 08:00

Thời điểm đóng/mở thầu: 05/06/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.700.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong