Đấu thầu

Gói thầu: “Mua sắm bảo hộ lao động phục vụ sản xuất năm 2023”

Thứ năm, 25/5/2023 | 14:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: “Mua sắm bảo hộ lao động phục vụ sản xuất năm 2023”

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ỨNG HÒA

Mã TBMT: IB2300102660

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 25/05/2023 10:16

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/06/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 4.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong