Đấu thầu

Gói thầu SXKD2023-HH30: Cung cấp vật tư và dịch vụ liên quan sửa chữa cân băng tải

Thứ năm, 25/5/2023 | 11:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: SXKD điện năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Mã TBMT: IB2300089449

Nguồn vốn: SXKD điện năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 25/05/2023 07:41

Thời điểm đóng/mở thầu: 30/05/2023 07:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 60.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong