Đấu thầu

Gói thầu số 09/2023 “Mua sắm bàn kiểm định công tơ điện tử 3 pha nhiều vị trí”

Thứ năm, 25/5/2023 | 14:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm bàn kiểm định công tơ điện tử 3 pha nhiều vị trí

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã TBMT: IB2300078722

Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản và vốn vay

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 25/05/2023 09:04

Thời điểm đóng/mở thầu: 15/06/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 126.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong