Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp công tơ đo đếm điện năng tại TBA 500kV Dốc Sỏi và TBA 220kV Dung Quất

Thứ sáu, 26/5/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cung cấp công tơ đo đếm điện năng tại TBA 500kV Dốc Sỏi và TBA 220kV Dung Quất

Bên mời thầu: Truyền tải điện Quảng Ngãi

Mã TBMT: IB2300104678

Nguồn vốn: Xử lý sự cố

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 26/05/2023 08:28

Thời điểm đóng/mở thầu: 31/05/2023 08:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 40 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong