Đấu thầu

Gói thầu: Kiểm toán dự án “Trang bị hệ thống quản lý chính sách an ninh bảo mật trên các thiết bị tường lửa”

Thứ sáu, 26/5/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trang bị hệ thống quản lý chính sách an ninh bảo mật trên các thiết bị tường lửa

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã TBMT: IB2300096616

Nguồn vốn: Vốn Khấu hao cơ bản

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 26/05/2023 00:58

Thời điểm đóng/mở thầu: 15/06/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong