Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh hằng ngày tại Tòa nhà Green Power (năm 2023 – 2025)

Thứ sáu, 26/5/2023 | 14:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ vệ sinh hằng ngày tại Tòa nhà Green Power (năm 2023 – 2025)

Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH

Mã TBMT: IB2300094639

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 26/05/2023 09:04

Thời điểm đóng/mở thầu: 05/06/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 371 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 93.107.520 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong