Đấu thầu

Gói thầu: Gia hạn dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm

Thứ sáu, 26/5/2023 | 14:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Gia hạn dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm hệ thống tường lửa cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng trọng yếu

Bên mời thầu: CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300104298

Nguồn vốn: Chi phí SXKD Điện của EVNNPC

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 26/05/2023 09:01

Thời điểm đóng/mở thầu: 05/06/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 30.116.595 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong