Đấu thầu

Gói thầu: Gói thầu số 12: Khảo sát, lập phương án, dự toán và giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ

Thứ sáu, 19/4/2024 | 17:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trạm biến áp 220 kV 220 kV Hàm Thuận Nam

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Mã TBMT: IB2400061603

Nguồn vốn: EVNNPT

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 19/04/2024 08:58

Thời điểm đóng/mở thầu: 10/05/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong