Đấu thầu

Gói thầu số 25: Trang bị hành chính, văn phòng

Thứ ba, 21/11/2023 | 16:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự án: Trạm biến áp 220kV Tân Biên và đường dây 220kV Tây Ninh-Tân Biên (đợt 3)

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Mã TBMT: IB2300324368

Nguồn vốn: Vốn vay và vốn EVNNPT

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 21/11/2023 08:29

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/11/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.125.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong