Đấu thầu

Gói thầu số 41: Bảo hiểm xây dựng công trình

Thứ ba, 21/11/2023 | 16:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Mã TBMT: IB2300321174

Nguồn vốn: EVNNPT

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 21/11/2023 08:30

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/12/2023 08:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 900 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 65.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong